“New Water Ways”: Hvordan kan overvannshåndteringen i byer bli smartere?

Line Barkved i NIVA

I desember 2017 startet forskningsprosjektet «New Water Ways» opp. Det handler om hvordan byer kan oppnå mer bærekraftig forvaltning av overvann. Prosjektet ledes av Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) som sammen med sterke partnere var et av 6 konsortier, av totalt 63 søkere, som ble finansiert av BYFORSK-programmets utlysning i vår. 

«New Water Ways» skal undersøke hvordan rådende vannforvaltning i byer kan videreutvikles for å skape et mer vannsensitivt og klimatilpasset samfunn. Prosjektet har satt seg som mål å få dagens rådende urbane vannforvaltning, særlig for håndtering av overvann, til å ta nye grep med bl.a naturbaserte løsninger. Dette er nødvendig pga våtere og villere klima med økende frekvens og økte nedbørmengder i store deler av Norge. 

Prosjektgruppen består i tillegg til NIVA av Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Oslo, Norsk Teknisk Naturvitenskaplig Universitet (NTNU), Wageningen University Research i Nederland, SoCentral, DNV-GL og Oslo Vann- og avløpsetat. I tillegg vil flere andre relevante aktører bli involvert. 

Prosjektet har utvalgte områder i Oslo som case-studier; som Hovinbyen og Kjelsås – grefsen, men vil også studere gode løsninger i Bergen og Trondheim, samt trekke lærdom fra København og Amsterdam.  Knyttet til smartby-elementer vil prosjektet bl.a. bygge videre på prosjektet iResponse, som handler om bruk av crowdsourcing metoder inn i bl.a. overvannshåndtering og blå-grønne løsninger i by. Nettside for NWW er under utarbeidelse (http://www.newwaterways.no), mer info finnes i mellomtiden her: http://www.niva.no/niva-byforsk
 

I samme nyhetsbrev