Testarena Kongsberg - blir nasjonal samarbeidsarena for smart mobilitet

Av Olav Madland i Applied Autonomy

Dagens transportsystem og veginfrastruktur vil i løpet av få år bli digitalisert. Som brukere av kjøretøy, vei og bane vil vi oppleve en rekke tjenester som vi i dag ikke tenker på. Kjøretøyene vil optimaliseres slik at de automatisk er tilgjengelig for transportbehovene og til enhver tid kjører med maksimal utnyttelse. Antall drepte i trafikken vil være nær null og utslippene vil være under kontroll. 

Kjøretøyene på veiene vil dele på en rekke informasjoner slik vi kjenner skip og fly, og de vil dele på viktig data til brukernes og vei infrastrukturens beste. Drift og vedlikehold av vei vil være basert på avanserte løsninger for deling av data fra kjøretøy og avanserte sensorer. 

Testarena Kongsberg er etablert som en nasjonal testarena for innovasjon, næringsutvikling og byutvikling der kunnskap og løsninger utvikles i et tett samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv. 

Applied Autonomy har signert kontrakt med Kongsberg Kommune for å utvikle Testarena Kongsberg som en samarbeidsarena og sandkasse for partnerbasert innovasjon, og for å etablere et kontrollsenter og operatøransvar for uttesting av autonome kjøretøy og transport i byen.

Statens Vegvesen vil ha et av sine ITS prosjekt i Testarena Kongsberg for nasjonal læring og utvikling av metoder for digitalisert vei og bærekraftig byutvikling.

Telenor har inngått en intensjonsavtale med Kongsberg Kommune, Kongsberg Innovasjon og Applied Autonomy om bygge landets første 5G nett på Kongsberg. Nettet skal brukes i partnerskapet for å realisere nye avanserte tjenester i et nett med stor overføringskapasitet, tjenester i nettet og prioritering av trafikk.

Høgskolen i Sør-Øst Norge vil bygge forskning og utdanning innen autonomi og cybersecurity. 

Kongsberg Kommune, Statens Vegvesen, Buskerud Fylkeskommune, Innovasjons Norge og Forskningsrådet arbeider alle i Testarena Kongsberg og bidrar til å bygge kunnskap og løsninger som er overførbare til andre byer og fylker.

Applied Autonomy arbeider i et tett samarbeid med Kongsberg Industrien og baserer sine plattformer på teknologi og erfaringer i industrien som er ledende internasjonalt.

Kunnskap og teknologi som bygges i Testarena Kongsberg bygges for Nasjonal overførbarhet og for eksport internasjonalt.

Vi ser frem til å tilgjengeliggjøre kunnskap og dele på innovasjon.
 

I samme Nyhetsbrev