SBN arbeidsgrupper tar for seg å løse oppgaver som bidrar til utviklingen av smarte byer i Norge.

Smarte byer er et stort område, og det er mange aktører som må spille sammen. For å få til mest mulig innovasjon og skape et størst mulig marked er det nødvendig å definere standarder som sikrer alle aktører like vilkår og motvirker at byene låses til en leverandør. 

Byene har god nytte av å dele erfaringer og definere felles måter å gjøre ting på fremfor at hver by finner ut sin egen måte å gjøre ting på. Det motvirker fragmentering og gjør at ideer og løsninger kan benyttes på tvers av byene.

Arbeidsgruppene består av personer fra SBNs medlemmer og - der det er nødvendig - eksterne eksperter. Arbeidsgruppene finansierer seg selv. 

Hver arbeidsgruppe definerer interessenter.  Dette er personer / organisasjoner arbeidsgruppen sender gruppens forslag til for å be om kommentarer.

Når arbeidsgruppen har forankret sitt resultat hos sine interessenter overleveres resultat og nødvendig underlag til SBN. SBN publiserer dette på nettsiden og sender ut epost til alle medlemmene i SBN.

Alle medlemmer av SBN kan ta initiativ til arbeidsgrupper.
 

Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper under planlegging

Forslag til arbeidsgrupper