SBN sirkulær økonomi og smarte byer

Skal vi løse klima- og miljøproblemer må vi bli flinkere til å forvalte og nyttegjøre eksisterende ressurser. En voksende verdensbefolkning og press på by befolkningen øker presset på dyrebare ressurser. Det finnes alternativer til dagens økonomiske forbruksbaserte system - som også viser seg å være hensiktsmessig i byutvikling og som skaper attraktive og gode urbane løsninger for befolkning og byer.  

Arbeidsgruppen vil løfte fram hvilke muligheter som ligger i sirkulær økonomi til å skape arbeidsplasser, et grønnere næringsliv og klimavennlige tjenestenæringer og samtidig dempe byens press på energi og ressursbruk.

Hva?

"Smarte Byer Norge sirkulær økonomi og smarte byer" vil både dele kunnskap internt innen Smarte Byer Norge nettverket og bidra til økt kompetanse, ansvarliggjøre næring og myndigheter, bidra med borger- og innbygger perspektiv og være pådriver for mer sirkulær innovasjon og forskning.

Arbeidsgruppen skal utarbeide en veileder for hvordan vi kan skape en sirkulær økonomi på tvers av sektorer og verdikjeder i Norge, og hvordan dette arbeidet kan integreres med smartbytenkning

Arbeidsgruppen vil invitere til åpne diskusjonsforum.

Hvem?

Arbeidsgruppen er startet på initiativ fra Cathrine Barth i Place og er åpen for deltakelse fra alle som vil. Arbeid i gruppen skjer på frivillig basis. VI ønsker deltakere fra det offentlige, næringslivet, FoU og sivilsamfunnet. Ta kontakt med cathrine@place.as om du ønsker å delta. Se deltakere lenger ned på siden.

Hvorfor?

Arbeidsgruppen ønsker skape forståelse for hva sirkulær økonomi kan bety for byer i Norge og Norden. En veileder og metodeoversikt kan brukes av mange aktører innen offentlig forvaltning og næringsliv, samt innbyggere - som ønsker å skape sirkulær praksis. De prioriterte problemstillingene skal bidra til anbefalinger hvordan sirkulær økonomi kan introduseres og tas i bruk av ledere i kommune og stat. Anbefalingene kan hjelpe produsenter og tjenesteleverandører som ønsker å påvirke, ta initiativ og drive innovasjon av sirkulær økonomi.

Vi tror det vil være nyttig med en oversikt over hvilke nye typer arbeidsplasser som skapes i en økonomi som baserer seg på deling og gjenbruk. Det er også viktig å forstå i hvordan teknologi fra smartbyløsninger kan bidra til å skape en sirkulær økonomi, og hvordan områdene sirkulær økonomi og smarte byer kan påvirke hverandre og trekke i samme retning.

 

Arbeidsgruppen består av