Smarte samfunn-rapporten fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge lanserte 29. September sin rapport om smarte samfunn på konferansen Oslo Urban Arena.

Rapporten tar spesielt for seg det potensialet smarte byer har for å skape ny næring i Norge, og for å utvikle smarte byer som nasjonal eksportnæring. De viktigste anbefalingene i rapporten er:

  1. Regjeringen bør peke ut ett departement til å koordinere smartbyarbeidet på statlig nivå og gi nasjonal retning.

  2. Det anbefales at det opprettes en nasjonal plattform for deling av data på tvers av sektorer og industrier under ledelse av Brønnøysundregistrene og Difi.

  3. Det skal satses på nordisk samarbeid om smarte samfunn.

  4. Det skal opprettes innovasjonspartnerskap mellom offentlige og private aktører.

  5. Innovasjon Norge vil invitere aktuelle virkemiddelaktører for en mer koordinert innsats.

  6. Det skal gjøres en kartlegging av prosjekter, aktører og kunnskap på smartbyområdet.

Redaksjonen i Smarte Byer Norge kommer tilbake med en analyse og kommentar til rapporten i løpet av få dager.