Electric Mobility Norway

Electric Mobility Norway (EMN) er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet. Vi utvikler og kommersialiserer produkter og tjenester som gjør det mulig og mye bedre å reise elektrisk. Dette gir elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i fremtidens transportsystem

Samarbeidskonstellasjonen består i dag av 15 bedrifter, offentlige aktører og FoU-institusjoner. Vi ønsker å samarbeide med flere private og offentlige aktører for å utvikle gode og fremtidsrettede løsninger.

Elektrifiserte kjøretøy har hittil vært et nisjemarked, men med de store internasjonale bilprodusentenes lanseringer av elbiler i 2011 og 2012 og endringene i holdningene til elbil, er dette i rask endring. Det er derfor et tidsvindu i de neste årene for å ta langsiktige og strategiske posisjoner knyttet til utvikling og salg av komponenter, delsystemer og løsninger for elbilbaserte transportløsninger i et internasjonalt marked. Næringslivet i regionen Kongsberg – Oslo har kompetanse og fortrinn til å ta slike posisjoner. Med dette som utgangspunkt har bedrifter og utviklingsaktører med geografisk tyngdepunkt i regionen, satt seg som mål å realisere ny næringsutvikling innenfor elektrifisering av kjøretøy, gjennom EMN-prosjektet.

Næringsgrunnlaget består blant annet av bedrifter fra bilindustrien (komponent- og systemleverandører), elektroteknikk, IKT, avanserte styringssystemer, drift av elbil-flåter og energiproduksjon, utrulling og drift av ladestasjoner. Selskapene innehar kompetanse, som samlet har potensial til å utgjøre en slagkraftig klynge innen elektrifisering av kjøretøy og fremtidsrettede transportsløsninger.