Fem byer om smarte byer

Robert Cornels Nordli, Arendal kommune

Robert Cornels Nordli.jpg

Hvordan vil du definere "smarte byer"?

Byer som digitaliserer, innoverer og finner nye smarte løsninger som løser behov på en bedre måte enn før. Dette kan være innen infrastruktur, transport, avfall, helse, med mer.

Har byen noen prosjekter i dag som du vil kategorisere som smartbyprosjekt?

Arendal har ikke prosjekter som er definert som «smartbyprosjekt», men vi har fått nasjonal pris for «52 sykkelturer»: Norges første kortstokk hvor hvert kort gir en tur med QR-kode med lenke til kart og beskrivelse.  Andre kartløsninger vi har, er «Gangkart» som viser hvor kort og raskt det er å ta beina fatt.  

Har byen igangsatt et strategiarbeid rundt smarte byer?

Nei, det har vi ikke.

 

Ordfører Kristin Røymo, Tromsø kommune

Hvordan vil du definere "smarte byer"?

Smarte byer er byer eller samfunn som ved hjelp av mulighetene i ny teknologi og nye måter å gjøre forskjellige oppgaver på, arbeider med å gjøre livet bedre og mer bærekraftig for sine innbyggere. I dette ligger det å bruke forskjellige typer data på en bedre måte, involvere innbyggerne, og skape innovasjon igjennom ny teknologi. 

Har byen noen prosjekter i dag som du vil kategorisere som smartbyprosjekt?

Tromsø har flere prosjekter som kan kategoriseres som smartbyprosjekter innenfor helseteknologi, byutvikling, og transportplanlegging. Vi har også arbeidet mye med involvering av innbyggerne på forskjellige nivåer.

Har byen igangsatt et strategiarbeid rundt smarte byer?

Tromsø er idag med i et nystartet storbynettverk for smarte byer, og vil som arktisk hovedstad utarbeide en egen strategi for sitt "smart city"-arbeid. Vi ser på dette som en fin mulighet med henblikk på det endrings- og utviklingsarbeidet kommunen trenger inn i fremtiden.

Rådmann Kristian Trengereid, Elverum kommune

Hvordan vil du definere "smarte byer"?

Dette er ikke et begrep vi har brukt i vår pågående byplanlegging og byutvikling. Vi kan derfor ikke forholde oss til dette på annen måte enn den definisjon og refleksjon som Smarte Byer Norge har på sin hjemmeside.

Har byen noen prosjekter i dag som du vil kategorisere som smartbyprosjekt?

Utbyggingen av bydelen Ydalir i Elverum. Bydelen er pilotområde i forsknings- og utviklingsarbeidet ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Utover dette vil jeg nevne pågående byplanlegging med fokus på å finne gode løsninger for å utvikle og forbedre Elverums allerede betydelige nett for gange og sykling, samt videreutviklingav kollektivløsninger i byen, og til og fra byen – som er funksjonelle for innbyggere og tilreisende. Dernest vil det være en vesentlig føring i byplanen å sørge for fortetting, unngå byspredning, holde handel i sentrum og utnytte eksisterende infrastruktur. Til slutt vil jeg også nevne «Interkommunalt prosjekt» for å fortsette arbeidet for å realisere ambisjoner i kommunens energi- og klimaplan.

Har byen igangsatt et strategiarbeid rundt smarte byer?

Nei, vi har ikke igangsatt et samlet strategiarbeid relatert til begrepet smarte byer.

 

Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune

Hvordan vil du definere "smarte byer"?

En smart by er en by som bruker teknologi for å gjøre livet enklere for byens innbyggere, samtidig som det er en viktig næringsmulighet.

Har byen noen prosjekter i dag som du vil kategorisere som smartbyprosjekt?

Stavanger kommune er koordinator i EU-prosjektet Triangulum, og er en av Europas fyrtårnsbyer. Vi er gjennom Greater Stavanger også med på Pumps & Pipes, et prosjekt i samarbeid med Houston, som handler om overføring av teknologi fra helse til olje og motsatt. Stavanger kommune har per i dag flest åpne data av alle byer i Norge. I tillegg har vi flere mindre smarte prosjekter; dette er for eksempel sensorbaserte søppelkontainere, Virtual Reality-briller for å involvere innbyggerne i ny sentrumsplan og "hjem-jobb-hjem-prosjekt".

Har byen igangsatt et strategiarbeid rundt smarte byer?

Vi er midt i en omfattende strategiprosess, og bystyret i Stavanger skal vedta en helhetlig smartstrategi den 6. desember.


Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune

Hvordan vil du definere "smarte byer"?

Jeg ville definert smarte byer som et produkt av godt samspill mellom byplanlegging, informasjonsteknologi og målbevisst politisk ledelse. Det vil si at det aktivt tilrettelegges for bruk av digitale verktøy i det urbane miljø, informasjonsteknologi og infrastruktur, samt flittig innhenting og bruk av data fra våre innbyggere. Målet er forhøyet livskvalitet, kostnadseffektivitet, en grønnere hverdag, bedre samspill mellom innbyggere og det offentlige, eller flere av disse målene på en gang.

Har byen noen prosjekter i dag som du vil kategorisere som smartbyprosjekt?

Det mest sentrale av disse er digitaliseringsprosjektet, som tar for seg hvilke konkrete grep Haugesund vil ta for å forbedre og effektivisere kommunen, samt hvordan vi kan forbedre tjenestene vi tilbyr våre innbyggere. For eksempel: IoT, digitalisering av våre arbeidsprosesser, bedre innhenting og bruk av data, og forbedret kommunikasjon.

Har byen igangsatt et strategiarbeid rundt smarte byer?

Haugesund kommune har mange gode planer på enhetsnivå som tar for seg de harde og myke dimensjonene ved en smartby. Vi har også en overordnet kommuneplan som setter tydelige mål for hvordan vi vil utvikle byen, og for å nå disse målene kommer smartby-løsninger til å spille en meget viktig rolle. I den forstand er smartby et kjent konsept for byens administrasjon, selv om det ikke er satt sammen et helhetlig strategiarbeid for dette.